Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky mezi provozovatelem portálu MojeDopravní.info společností
INTENS Corporation s.r.o.
sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141306.
IČ 284 35 575
DIČ CZ284 35 575
Bankovní spojení: 5899522001/5500, Raiffeisenbank a.s.
dále jen „Provozovatel“

a

Registrovaným uživatel portálu MojeDopravni.info
dále jen „Uživatel“

+    1. Definice poskytovaných služeb

1.1 Provozovatel provozuje na portálu MojeDopravní.info automatický, komplexní a personalizovatelný systém poskytování dopravních a cestovních informací široké veřejnosti. Cílem systému je poskytovat dopravní a cestovní informační služby zejména Uživatelům, kteří vykonávají své cesty pravidelně (např. do/ze zaměstnání, cesty na chalupu, atp.) a nejsou ochotni sami pravidelně vyhledávat relevantní informace o stavu dopravního provozu. Součástí parametrizace systému je i možnost výběru distribučního kanálu, pomocí kterého bude daný Uživatel informace přijímat. Jedná se zejména o následující možnosti - SMS (krátká textová zpráva mobilních operátorů na požadované mobilní telefonní číslo), e-mail (zpráva elektronické pošty na požadovanou e-mailovou adresu), mobilní aplikaci pro OS Android.

+    2. Platební podmínky

2.1 Aktuální platné ceny za poskytování služeb na portálu MojeDopravní.info jsou uvedeny vždy online a jsou Uživateli vždy k dispozici na portálu MojeDopravní.info. Ceny jsou platné od 1. 1. 2013 až do vydání nových obchodních podmínek a jsou uvedeny v dělení dle aktuálně nabízených služeb.

2.2 Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny poskytovaných služeb. O případné změně cen služeb portálu MojeDopravní.info budou uživatelé odesláním zprávy na e-mail, který uživatel vyplnil při registraci.

2.3 Služba je poskytována na základě zakoupení předplaceného kreditu. Předplacení služeb lze provést jednou z nabízených platebních metod - Platební karta (VISA, VISA Electron, Mastercard, Mastercard Electronic), T-Mobile mPlatba, Bezhotovostní převod. Okamžitě po provedení transakce (neplatí u Bezhotovostního převodu – služby jsou zprovozněny až po připsání kreditu na náš účet) na účet Provozovatele jsou Uživateli zpřístupněny Uživatelem požadované služby portálu MojeDopravní.info. Uživateli se automaticky odešle faktura na jím vyplněný e-mail, který si zvolil při registraci.

2.4 Cena za poskytované služby je složena z poplatku za provoz služby a variabilní částky odpovídající množství poskytnutých informací prostřednictvím SMS nebo MMS. Informace poskytované prostřednictvím mobilní aplikace, formou e-mailových zpráv nejsou samostatně zpoplatněny a jsou poskytovány v rámci poplatku za provoz služby.

2.5 Každý uživatel má možnost být neustále informován o zbývajícím předplaceném finančním obnosu pro využívání služeb. Tato informace je dostupná online pod svým účtem po přihlášení, s možností zasílání upozornění při dosažení definované hodnoty finančních prostředků na mobilní telefon nebo email.

2.6 Aktivace služeb je provedena okamžitě po odeslání požadavku a uhrazení poplatku za provoz služby z kreditu Uživatele. Aktivace služeb není zpoplatněna.

2.7 Předplacený finanční obnos není vratný a může být využit pouze v rámci služeb portálu MojeDopravní.info.

2.8 Pokud nedošlo k žádnému čerpání předplaceného finančního obnosu na účtu uživatele po dobu 18 měsíců, vyhrazuje si provozovatel právo použít tento kredit na úhradu manipulačních poplatků spojených se správou uživatele v systému.

2.9 Provozovatel si vyhrazuje právo poskytovat individuální slevy.

+    3. Garance a reklamační řád

3.1 Provozovatel vynaloží veškeré rozumně splnitelné úsilí, aby nedocházelo se službami portálu MojeDopravní.info k problémům.

3.2 Provozovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby jeho časová dostupnost služeb portálu MojeDopravní.info v průběhu kalendářního měsíce neklesla pod hodnotu 95%.

3.3 Odpovědnost za případné vady služeb bude řešena v rámci reklamačního řízení. Reklamaci služeb je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu na adrese info@intens.cz nebo pomocí jiných komunikačních prostředků po dobu 24 měsíců od využití služeb portálu. V případě oprávněné reklamace provede provozovatel opětovné dodání služeb bez zbytečného odkladu.

3.4 Provozovatel nepřebírá záruku za správnost a úplnost dopravních a cestovních informací poskytovaných uživateli. Provozovatel však vynaloží veškeré rozumně splnitelné úsilí, aby byly dopravní a cestovní informace poskytovány uživateli v maximální možné kvalitě.

3.5 Nepředvídatelné události jako je vyšší moc, stávky, úřední opatření, výpadek přenosových prostředků (jako je např. internet) anebo ostatní poruchy, za které Provozovatel neodpovídá, zprošťují společnost Provozovatel povinnosti plnit a poskytnout záruku.

+    4. Další ustanovení

4.1. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené uživateli, které vznikly bez jejího zavinění a/nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost při poskytováním a/nebo využitím služeb systému.

4.2. Provozovatel zejména neodpovídá za škody vzniklé v případě nedostupnosti služeb z důvodů na straně třetích osob, zásahem státních orgánů anebo z důvodů, za které společnost nemůže nést odpovědnost (tzv. vyšší moc).

4.3 Provozovatel je oprávněn z důvodů porušení smluvních podmínek ze strany uživatele vyloučit uživatele ze systému a odstoupit od smlouvy. Náhrada škody není tímto dotčena. Odstoupení je účinné doručením oznámení uživateli na e-mailovou adresu vyplněnou uživatelem při registraci. V případě předplacení služeb nemá uživatel nárok na vrácení nevyčerpané části kreditu.

4.4 Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností provozovatele vyplývající ze smlouvy, těchto podmínek nebo z právních předpisů. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení s uvedením důvodů na e-mailovou adresu provozovatele – info@intens.cz. V případě předplacení služeb má uživatel v případě oprávněného odstoupení od smlouvy nárok na náhradu škody ve výši finanční náhrady za nevyčerpanou část kreditu.

4.5 Provozovatel je oprávněn převést práva a povinnosti ze smlouvy na svého právního nástupce.

4.6 Uživatel souhlasí, že veškeré neuhrazené dluhy plynoucí z užívání služby budou předávány k vymáhání a budou po něm nárokovány veškeré náklady na vymáhání a další náklady s tím spojené.

4.7 Veškeré majetkové spory vyplývající z těchto obchodních podmínek a všeobecných provozních podmínek budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb.

4.8 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obecné obchodní podmínky podle potřeby měnit a doplňovat, o čemž bude informovat registrované uživatele na těchto www stránkách. Nové podmínky jsou platné vždy po uplynutí 10 dnů od jejich zveřejnění na www stránkách MojeDopravní.info.