Zásady ochrany osobních údajů

Společnost INTENS Corporation s.r.o. (dále jen „společnost INTENS“) si klade za cíl chránit Vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak a zdali získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje, když využíváte naše služby.
Tyto Zásady naplňují povinnosti společnosti INTENS vyplývající z ustanovení § 11, § 12, § 18 odst. 2 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
+    1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

1.1 Základní osobní a identifikační údaje.

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy (fakturace za služby). Jedná se zejména o:
• akademický titul
• jméno a příjmení
• adresa trvalého pobytu a dále adresa fakturační (kam si přejete zasílat vyúčtování)
• název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO
• telefonní čísla a kontaktní e-mail
• bankovní spojení

1.2 Provozní údaje

Jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro její účtování (krátké textové zprávy a dalších službách poskytnutých ze strany INTENS).

1.3 Profil zařízení

Pro účely řádného fungování nabízených služeb uchováváme poslední hardwarovou konfiguraci mobilního zařízení, které používáte pro využívání našich služeb včetně verze operačního systému. Tyto údaje jsou ve vazbě k identifikaci Vaší osoby (např. dle IMEI, IMSI) anonymizované.

+    2. Zpracování a jeho účely

2.1 Zpracovávání nezbytné pro plnění smlouvy

2.2 Zpracování pro plnění právních povinností

Poskytnutí osobních údajů pro tyto základní účely je povinné, bez jejich poskytnutí by nebylo možné služby poskytovat. K jejich poskytnutí tedy nepotřebujeme Váš souhlas.
Jedná se o tyto základní účely:
• poskytování služby
• vyúčtování / fakturace za služby
• ochrana oprávněných zájmů společnosti INTENS
Osobní údaje pro tyto základní účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

2.3 Zpracovávání se souhlasem

Vaše osobní údaje v podobě e-maiové adresy zpracováváme i pro následující účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a způsobem, jak je uvedeno v konkrétním souhlasu. Jedná se o tyto účely:
• vytvoření / přihlášení Vaše uživatelského účtu

+    3. Zpracovatelé

3.1 Společnost INTENS při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od INTENS, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Jde zejména o zajištění účetních služeb, činnost advokátů, auditorů nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým z nich uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných (§ 27 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů). K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

+    4. Jak můžete odvolat svůj souhlas?

4.1 Tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, například formou doporučeného dopisu, e-mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, telefonátem. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte.

+    5. Právo na informace o zpracovávaných osobních údajích

5.1 Každý má ve smyslu § 11 a § 12 zákona na ochranu osobních údajů nárok na přístup ke svým osobním údajům a informacím.

Můžete se nás tedy dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Jako každý jiný subjekt máme povinnost vést aktuální a pravdivé údaje, k čemuž je ale nutná Vaše součinnost. Prosíme, abyste dodržovali svou povinnost a pokud dojde ke změně vašich osobních údajů (nejčastěji příjmení, adresa trvalého pobytu, fakturační adresa atd.), abyste nám takové změny ohlásili a doložili.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom Vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů. Odstranění nebo opravu provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem INTENS.

V případě, že vám naše řešení nebude postačovat, můžete se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě.