Smlouva o využívání služeb

Smlouva o využívání služeb mezi provozovatelem portálu MojeDopravní.info společností
INTENS Corporation s.r.o.
sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141306.
IČ 284 35 575
DIČ CZ284 35 575
Bankovní spojení: 5899522001/5500, Raiffeisenbank a.s.
dále jen „Provozovatel“

a

Registrovaným uživatel portálu MojeDopravni.info
dále jen „Uživatel“

+    1. Definice pojmů

1.1 Službami portálu MojeDopravní.info se rozumí využití poskytovaných služeb tohoto portálu.

1.2 „Smlouvou“ je míněna tato "Smlouva o využití služeb portálu MojeDopravní.info".

1.3 Uživatel je fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavře Smlouvu s Provozovatelem portálu MojeDopravní.info.

1.4 Smlouva je uzavřena okamžikem registrace zájemce o služby portálu MojeDopravní.info. Zaregistrovat se lze pomocí vyplnění a potvrzení www formuláře, kde zájemce o služby portálu potvrzuje správnost jím vyplněných údajů a souhlas s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

+    2. Práva a povinnosti Provozovatele

2.1 Provozovatel je povinen umožňovat Uživateli přístup k portálu MojeDopravní.info a všem aktivovaným službám za podmínek uvedených v této Smlouvě. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.

2.2 Provozovatel bude pro účely poskytování služby MojeDopravní.info vést záznamy o provozu této služby.

2.3 Provozovatel je povinen vést aktuální stavy účtů registrovaných Uživatelů MojeDopravní.info pro využívání služeb provozovaných Provozovatelem.

2.4 Provozovatel má právo jednostranně obměnit funkce portálu MojeDopravní.info či úplně zrušit portál MojeDopravní.info.

2.5 Provozovatel bude osobní data využívat pro nastavení služby MojeDopravní.info v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

2.6 Provozovatel nezodpovídá za doručení zpráv generovaných portálem MojeDopravní.info.

2.7 Provozovatel může bez předchozího ohlášení měnit svůj ceník.

2.8 Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít novou Smlouvu s jakoukoliv osobou, pokud byla předchozí Smlouva s toutéž osobou zrušena pro hrubé porušení nebo opakované porušování jejích smluvních povinností.

2.9 Provozovatel má právo okamžitě vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.

2.10 Provozovatel neodpovídá za zneužití finančních prostředků na účtech registrovaných Uživatelů MojeDopravní.info. Podnikne však všechny nezbytné kroky k zamezení zmíněného zneužití třetími osobami.

2.11 Provozovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby jeho časová dostupnost služeb portálu MojeDopravní.info v průběhu kalendářního měsíce neklesla pod hodnotu 95%.

+    3. Práva a povinnosti Uživatele

3.1 Uživatel je povinen při využívání portálu MojeDopravní.info dodržovat tuto Smlouvu, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Provozovatele a třetích osob.

3.2 Uživatel nesmí postupovat třetím osobám heslo pro přihlášení do portálu MojeDopravní.info. Je povinen učinit všechna rozumně splnitelná opatření k zachování hesla v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Uživatel povinen sdělit toto neprodleně Provozovateli, přičemž je odpovědný za každé užití portálu MojeDopravní.info až do okamžiku oznámení této skutečnosti.

3.3 Uživatel je povinen oznámit Provozovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění Smlouvy.

3.4 Uživatel nesmí využívat služby portálu MojeDopravní.info k obtěžování třetích stran, zejména k zasílání nevyžádaných dat.

3.5 Uživatel smí využívat služby portálu MojeDopravní.info pouze k osobnímu, nekomerčnímu užití. Uživatel nesmí zejména šířit informace plynoucí z využívání služeb portálu MojeDopravní.info, prostřednictvím multimédií, rozhlasu, internetu, apod. Při porušení tohoto odstavce má Provozovatel nárok na náhradu škody, která mu jednáním Uživatele vznikla.

3.6 Uživatel má právo vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.

3.7 Uživatel má právo zrušit svou registraci na serveru MojeDopravní.info na adrese info@intens.cz.

3.8 Registrací uživatel souhlasí s obchodními podmínkami portálu MojeDopravní.info a s tím, že byl s podmínkami seznámen.

+    4. Reklamační pravidla a reklamační řád

4.1 Provozovatel vynaloží veškeré rozumně splnitelné úsilí, aby nedocházelo se službou portálu MojeDopravní.info k problémům.

4.2 Uživatel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb MojeDopravní.info. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv jednání nebo opomenutí uživatele.

4.3 Odpovědnost za případné vady služeb bude řešena v rámci reklamačního řízení. Reklamaci služeb je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu na adrese info@intens.cz nebo pomocí jiných komunikačních prostředků po dobu 24 měsíců od využití služeb portálu. V případě oprávněné reklamace provede provozovatel opětovné dodání služeb bez zbytečného odkladu.

4.4 Provozovatel nepřebírá záruku za správnost a úplnost dopravních a cestovních informací poskytovaných uživateli. Provozovatel však vynaloží veškeré rozumně splnitelné úsilí, aby byly dopravní a cestovní informace poskytovány uživateli v maximální možné kvalitě.

4.5 Nepředvídatelné události jako je vyšší moc, stávky, úřední opatření, výpadek přenosových prostředků (jako je např. internet) anebo ostatní poruchy, za které Provozovatel neodpovídá, zprošťují společnost Provozovatel povinnosti plnit a poskytnout záruku.

+    5. Doručování informací

5.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, doručují se dokumenty elektronickou poštou.

5.2 Uživateli budou dokumenty odesílány na jím uvedený e-mail.

5.3 Uživatel dokumenty zasílá na e-mail: info@intens.cz.

5.4 Doručování dopravních a cestovních informací bude dle požadavků Uživatele prováděno odesláním zprávy SMS nebo e-mailu. Provozovatel bude pro tyto potřeby využívat mobilní telefonní číslo +420 604 486 947, e-mailovou adresu dopravniinfo@intens.cz.

+    6. Všeobecné podmínky

6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tuto Smlouvu. Uživatelé budou o změně informování na www stránkách MojeDopravní.info.

6.2 Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

6.3 Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění. Veškeré majetkové spory vyplývající z těchto obchodních podmínek a všeobecných provozních podmínek budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb.

6.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky.