Nový trend poskytování dopravních informací

MojeDopravní.info je prvním a v současné době jediným plně automatickým, komplexním a především personalizovaným systémem pro poskytování dopravních a cestovních door-to-door informací široké veřejnosti České republiky. Služby portálu jsou specificky upraveny tak, aby uspokojily jak skupinu tzv. „pravidelně dojíždějících“, tedy osoby, které vykonávají své cesty pravidelně (např. do/ze zaměstnání, cesty na chalupu, kurýři, atp.), tak řidiče vykonávající své cesty nepravidelně. Oběma těmto skupinám uživatelů přinesou služby portálu MojeDopravní.info maximální přínos v podobě aktuálních, včasných, automaticky generovaných dopravních a cestovních door-to-door informací.
Každý z uživatelů portálu MojeDopravní.info má možnost získávat dopravní a cestovní informace na základě přednastavených parametrů jako je konkrétní trasa, den v týdnu a čas, ve kterém chce informace o stavu dopravy na daném úseku/úsecích získávat, typ dopravní nebo cestovní informace (nehoda, meteo informace, atd.), volba situace kdy má být informace poskytována (např. pouze v případě časového zdržení vyššího než, atd.), apod.
Součástí parametrizace systému je i možnost výběru distribučního kanálu, pomocí kterého bude daný uživatel informace přijímat. Jedná se zejména o využití mobilní aplikace pro OS Android, email (zprávu elektronické pošty na požadovanou e-mailovou adresu), SMS (krátkou textovou zprávu mobilních operátorů na požadované mobilní telefonní číslo), atd. V přípravě jsou však i další metody, kterými bude možné dopravní informace získávat. Jejich společným jmenovatelem je, obdobně jako u dříve uvedených, využití na platformách mobilních zařízení jako jsou telefony, tablety apod.

JEDINÝ v ČR!

Portál MojeDopravní.info nabízí jako PRVNÍ a JEDINÝ v ČR možnost zasílání dopravních informací dle specifických požadaků jednotlivých uživatelů.

Registrujte se nyní!

Registrujte se nyní a získejte službu Traffic Basic nebo Traffic Profi na 14 dní ZDARMA!


Počet uživatelů: 4085

Dnes odesláno 0 DI na email/SMS
Uživatelé Android MDI využívají 331 DI

Registrace

Běžné způsoby poskytování dopravního infa

Dosavadní stav techniky v oblasti poskytování dopravních a cestovních informací lze charakterizovat v historickém základním rozdělení na poskytování dopravních a cestovních informací před a během jízdy. Kategorizace do těchto dvou elementárních skupin současně implikuje formu i způsob jejich distribuce.
V případě informací poskytovaných před cestou (tzv. pre-trip informace) se v majoritě případů jedná o jejich získávání z multimédií (rozhlas, televize), či nejrůznějších internetových serverů, apod. U informací poskytovaných v průběhu cesty (tzv. on-trip informace) je nejčastějším řešením využití systému RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Message Channel), který je podpůrným systémem v současnosti velmi rozšířených osobních navigačních zařízení. Je ale patrné, že i informace získávané z rozhlasu jsou ze své podstaty současně vnímatelné i jako informace on-trip (i když jsou získatelné pouze v určitých, většinou přesně daných časových obdobích) a díky rozvoji výkonných mobilních telekomunikačních zařízení (PDA a tzv. chytré telefony - smartphone) jsou v současné době na pomezí obou kategorií i dopravní a cestovní informace poskytované prostřednictvím Internetu či mobilních aplikací.
Ve všech případech se však jedná o tzv. „pull“ informace, tedy informace, které si musí uživatel/řidič sám před nebo během jízdy/cesty vyhledat (s výjimkou RDS-TMC). V případě poskytování dopravních a cestovních informací v režimu „push“ (informace jsou automaticky poskytovány uživateli) nejsou v současné době provozovány systémy, které by umožnily jejich personalizaci (získávání pouze relevantních informací – dle uživatele, typu cesty, denní doby, apod.). Existuje pouze omezené množství služeb nabízejících netříděný globálně pojatý informační obsah diferencovaný např. pouze podle data a dopravního módu.
Proto je tu MojeDopravní.info!

Čím se MojeDopravní.info odlišuje

Všechny uvedené skutečnosti systém poskytování dopravních a cestovních informací provozovaný na portálu MojeDopravní.info překonává.
Systém využívá různých primárních datových zdrojů, poskytujících dopravní a cestovní informace. Jedná se např. o informace z Národního dopravního informačního centra, flotily plovoucích vozidel, apod. Vnitřní logika systému není pouze integračním článkem jednotlivých informačních zdrojů, ale i efektivním nástrojem pro jejich maximální využití. Různorodost datových zdrojů pak tvoří základ pro definice různých typů služeb, které mohou uživatelé systému využívat.
Způsob přijímání dopravních informací může uživatel libovolně měnit v závislosti na svých preferencích a dostupných informačních technologiích. V kontextu volby distribučního kanálu jsou dopravní informace poskytovány v různých formátech, optimalizovaných pro daný typ média či technologie.